Zondag 3 mei 2020, gezamenlijke ochtenddienst met de CGK De Hoeksteen om 10 uur in de Dorpskerk

Voorganger: ds. C. Brouwer

de stille getuige –  Jozua 4

Welkom en mededelingen
Psalm 100: 1, 4 (ob)
Stil gebed, votum en begroeting
Machtig God, sterke Rots (Opw 277)
Gebed
Geloofsbelijdenis – we spreken dit samen uit
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald in het rijk van de dood;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven.
Amen
Heer, u bent mijn leven (YfC 62: 1, 3, 4)
Kindermoment
De Here zegent jou (OTH2015 485) (=OK 185)
Bijbellezing: Jozua 4: 1-9
Bijbellezing: Marcus 16: 1-8
Verkondiging: ‘Stille getuigen’
Bewerking Psalm 98 (Sela)
Dankgebed en voorbeden
Collecte voor diaconie en pastoraat en eredienst
Uw gaven kunt u overmaken via de bank te maken of door gebruik te maken van de GivT app. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.
Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL97INGB 0657 5121 92 t.n.v. CGK Maarssen o.v.v. ‘Thuiscollecte mei 2020’.
Uw bijdrage wordt door de Ichthus en de Hoeksteen dan 50/50 verdeeld over de beide doelen.

 

Psalm 68: 10 (ob)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.