Liturgie doopdienst zondagmorgen om 10:00 in de Dorpskerk 6 september 2020

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.    

Voorganger      : Ds. G.J. Codée

Liturgie van de doopdienst van Manuel Terpstra

in de Dorpskerk Maarssen

                                Orgel                : Wim Neven

                                Piano                : Jelle Aret

                                Met medewerking van de muziekgroep

Welkom en mededelingen

Stil gebed, Votum en Groet

Psalm 84: 1 Oude berijming

Wetslezing uit Deuteronomium 6:

Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de HEERE, uw God, geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, 2 opdat u de HEERE, uw God, vreest door al Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u gebied, in acht te nemen: u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven; en opdat uw dagen verlengd worden. 3 Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht! Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden-zoals de HEERE, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft-in het land dat overvloeit van melk en honing. 4 Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! 5 Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. 6 Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. 7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. 8 U moet ze als een teken op uw

hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. 9 U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

Psalm 100: 2 en 4 Oude berijming

Gebed

Schriftlezing 1 Samuel 3:1-10 Samuel geroepen met aansluitend de Verkondiging

1En de jonge Samuel diende de HEERE onder toezicht van Eli. Het woord van de HEERE was schaars in die dagen; er kwam geen visioen openbaar. 2Het gebeurde op zekere dag, toen Eli op zijn slaapplaats lag – zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien – 3en toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de HEERE, waar de ark van God was,

4dat de HEERE Samuel riep. En hij zei: Zie, hier ben ik. 5Hij snelde naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar die zei: Ik heb niet geroepen, ga terug en ga weer liggen. En hij ging weg en ging weer liggen. 6Toen riep de HEERE Samuel opnieuw; Samuel stond op, ging naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Hij zei echter: Ik heb niet geroepen, mijn zoon; ga terug en ga weer liggen.

7Nu kende Samuel de HEERE nog niet; het woord van de HEERE was nog niet aan hem geopenbaard. 8Toen riep de HEERE Samuel opnieuw, voor de derde keer, en hij stond op, ging naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de HEERE de jongen riep. 9Daarom zei Eli tegen Samuel: Ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat Hij je roept, moet je zeggen: Spreek, HEERE, want Uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen. 10Toen kwam de HEERE en bleef daar staan; en Hij riep zoals de andere keren: Samuel, Samuel! En Samuel zei: Spreek, want Uw dienaar luistert.

Ik zal er zijn (Sela)

Dooponderricht

Jezus Christus heeft gesproken: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’  In de Heilige Doop verbindt God zijn Naam met onze naam. Wij allen delen in zonde, schuld en

oordeel en wij kunnen alleen in Gods rijk komen als wij opnieuw geboren worden uit water en Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, geeft God ons het teken en zegel van het verbond van zijn genade. Wij mogen zijn kinderen zijn en erfgenamen van zijn belofte. Zo wil Hij altijd voor ons zorgen. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert Hij ons van de afwassing van al onze zonden door zijn bloed. Wij zijn met Christus gestorven en begraven. Zoals Hij uit de dood is opgewekt, zo zullen wij leven met Hem. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, belooft de Heilige Geest dat Hij bij ons wil wonen en dat Hij dagelijks ons leven wil vernieuwen. In het verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben, voor altijd. We hoeven aan Gods genade niet te twijfelen want zijn verbond is een eeuwig verbond en zijn goedheid duurt in eeuwigheid. In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen

delen, al begrijpen zij nu nog niet wat er met hen gebeurt. Ook de kinderen horen immers bij het verbond. Zo sprak de HERE God al tot Abraham: ‘Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen’. Nu bent u als ouders geroepen om uw kinderen vertrouwd te maken met het geloof en hen bij de

Here te brengen. Jezus sprak zelf: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

Gebed voor de doop, voorbede

Toekomst vol van hoop (Sela)

Doopgeloften (de doopouders gaan staan)

Geliefden in de Here Jezus, nu u gehoord hebt wat de betekenis en de bedoeling van de Heilige Doop is, verzoek ik u oprecht voor Gods aangezicht en ten aanhore van vele getuigen te antwoorden op de volgende vragen:

1. Gelooft u dat het evangelie van Gods genade in Jezus Christus, zoals dat in Gods Woord bekend is gemaakt en door de kerk in haar belijdenis is samengevat, het enige fundament van onze redding is?

2. Belijdt u dat Manuel, hoewel zij met ons deelt in zonde, schuld en oordeel, in Christus geheiligd is, maar ook deel heeft aan Gods verbond en dat zij daarom behoort gedoopt te zijn?

3. Belooft u, ieder met de gaven die God u heeft gegeven, Manuel voor te gaan op de weg van de Heere opdat zij haar doop leert verstaan en zich verbonden zal weten aan de gemeente van Christus?

Wat is daarop uw antwoord? Ja!

Bediening van de doop

Zingen (staande): Psalm 134: 3

Vraag voor de gemeente:

Gemeente, wilt u, die gedoopt is, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden en naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan in het volgen van Jezus Christus? Wat is daarop uw antwoord? Ja (hierna gaat de gemeente zitten)

OTH 416:1,2 en 3

Dankgebed voor de doop

Collecte aankondiging  De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte september 2020’.

Zegen

Collecten bij de uitgang.

Muziekgroep

Reacties zijn gesloten.