Zondag Judica, 29 maart 2020, Ochtenddienst om 10 uur voor de kerkdienst van de PKN Ichthus en de CGK de Hoeksteen vanuit de Dorpskerk

Voorganger: ds. C. Brouwer
Welkom en mededelingen
Psalm 84: 1 (ob)
Stil gebed – we richten ons hart op de Here
Wij belijden onze afhankelijkheid en ontvangen Zijn groet
Psalm 43: 3, 4 (nb)
Gebed
Geloofsbelijdenis – we spreken dit samen uit
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald in het rijk van de dood;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het vlees;
en een eeuwig leven.
Amen
Een toekomst vol van hoop (Sela)
Onder, boven, voor en achter (OK 211)
Bijbellezing: Mattheüs 27: 33-54
Psalm 22: 1 (ob)
Overdenking:‘Verlaten sterven?!’
Veilig rustend in uw armen, Heer (Opw 606: 1, 2)
Gebeden
Kindermoment
Weet je dat de lente komt (OTH2015 437)
Collecte voor diaconie en pastoraat en eredienst
Nogmaals brengen we de mogelijkheid onder de aandacht om per bank een gift over te maken. Op de ze manier kunnen we ook praktisch omzien naar onze naasten – de Voedselbank Stichtse Vecht – en de reguliere kerkelijke kosten dekken in een tijd dat er geen collecte inkomsten zijn.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL97INGB 0657 5121 92 t.n.v. CGK
Maarssen o.v.v. ‘Thuiscollecte maart 2020’.

Uw bijdrage wordt door de Ichthus en Hoeksteen dan 50/50 verdeeld over de beide doelen.

Jezus alleen (Opw 575)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.