Goede vrijdag 10 april 2020, avonddienst 19:30 uur

Voorgangers: ds. Andries Zoutendijk & ds. Kees Brouwer

en Hij werd gekruisigd – Matteüs 27

Welkom en mededelingen
Stil gebed, votum en begroeting
Gebed
Bijbellezing: Mattheüs 26
Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten (Lvdk 177: 1, 2, 5, 6)
Bijbellezing: Mattheüs 26 & 27
O hoofd vol bloed en wonden (Lvdk 183: 1, 6)
Bijbellezing: Mattheüs 27
Man van Smarten (Sela)
Bijbellezing: Mattheüs 27
Overdenking
O kostbaar kruis, o wonder Gods (Lvdk 192: 1, 5, 6)
Dankgebed
Zegen
Bijbellezing: Mattheüs 27 & 28
Doven van de Paaskaars
Als alles duister is (Sela)
Collecte voor diaconie en pastoraat en eredienst
Collecte voor diaconie en pastoraat en eredienst Nogmaals brengen we de mogelijkheid onder de aandacht om per bank een gift over te maken. Op de ze manier kunnen we ook praktisch omzien naar onze naasten – de Voedselbank Stichtse Vecht – en de reguliere kerkelijke kosten dekken in een tijd dat er geen collecte inkomsten zijn.
Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL97INGB 0657 5121 92 t.n.v. CGK Maarssen o.v.v. ‘Thuiscollecte april 2020’.
Uw bijdrage wordt door de Ichthus en Hoeksteen dan 50/50 verdeeld over de beide doelen.
U kunt ook onderstaande  Qr & Barcode hiervoor gebruiken:

Reacties zijn gesloten.