Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen zondag 7 juni 2020, ochtenddienst om 10 uur vanuit de Hoeksteen

Voorganger: ds. Kees Brouwer
Welkom en mededelingen
Stil gebed, votum en begroeting
Familie (Opw 767)
Gebed
Geloofsbelijdenis – we spreken dit samen uit
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven,
neergedaald in het rijk van de dood;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het vlees;
en een eeuwig leven.
Amen
Kindermoment
Allemaal kleuren
Bijbellezing: Handelingen 8: 26-40
Bijbellezing: Efeze 2: 18-22
Geef vrede, Heer, geef vrede (Lvdk 285: 1, 3)
Preek #BlackLivesMatter
Psalm 87: 1, 2, 3, 4 (dnp)
Dankgebed en voorbeden
Collectes
Collecte voor gebouw en pastoraat en eredienst
Uw gaven kunt u overmaken via de bank te maken of door gebruik te maken van de GivT app. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere
kerkelijke kosten dekken in deze tijd.
Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL97INGB 0657 5121 92 t.n.v. CGK Maarssen o.v.v. ‘Thuiscollecte juni 2020’.
Uw bijdrage wordt door de Ichthus en de Hoeksteen dan eerlijk verdeeld over de beide doelen.

Samen in de naam van Jezus (Opw 167)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.