Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen Zondag 5 juli 2020, middagdienst om 17 uur in de Dorpskerk

Voorganger: ds. C. Brouwer (cgk)
Organist: René de Kruijf
.
Welkom
Stil gebed, votum en groet
Gebed
Psalm 33: 2, 11 (ob)
Bijbellezing: Marcus 2: 18-28
Verkondiging ‘Een nieuw begin’
Muzikaal intermezzo rondom Liedboek gezang 78 ‘Laat mij in U blijven groeien bloeien’
Dankgebed (eventueel met gezamenlijk uitgesproken Onze Vader)
Collectes

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte juli 2020’.

Uw bijdrage wordt dan eerlijk verdeeld over de doelen.

Geloofsbelijdenis
Psalm 147: 6 (ob)
Zegen (staande)
Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.