Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen Zondag 19 juli 2020, middagdienst om 18:30 uur in de Dorpskerk

Voorganger: ds. W.P. de Groot (cgk)
Organist: René de Kruijf
.
Orgelspel
Welkom
Stil gebed, votum en groet
Gebed
Lvdk 304: 1, 2, 3
Bijbellezing: Psalmen 138: 1-8
Bijbellezing: 1 Petrus 5: 8-11
Tekst: Psalm 138: 7-8
7 Als ik middenin de benauwdheid verkeer, maakt U mij levend; U strekt Uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden, Uw rechterhand verlost mij.
8 De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.
Verkondiging
Bewaring, verlossing, voltooiing en trouw
Psalm 138: 1, 4 (nb)
Dankgebed (eventueel met gezamenlijk uitgesproken Onze Vader)

Collecte aankondiging

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte juli 2020’.

Uw bijdrage wordt dan eerlijk verdeeld over de doelen.

Geloofsbelijdenis
Psalm 89: 7 (OB)
Zegen (staande)
Orgelspel

Reacties zijn gesloten.