Eerste Pinksterdag, zondag 31 mei 2020, gezamenlijke ochtenddienst met de CGK De Hoeksteen om 10 uur in de Dorpskerk

Voorganger: ds. C. Brouwer

Ik zal MIJN GEEST over alle mensen UITGIETEN Handelingen 2

Welkom en mededelingen
Stil gebed, votum en begroeting
Wees stil voor het aangezicht van God (Sela)
Gebed
Woord voor onderweg – 10 beloften verbonden met de Heilige Geest
De Heilige Geest leert ons om heilig te zijn, zoals de Here God heilig is (Lev. 19:2b)
De Heilige Geest vult ons met Gods aanwezigheid. Daardoor hoeven wij geen andere afgod, verslaving, droombeeld of ideaal meer na te jagen. De Geest maakt ons vrij, door ons het beeld van de Here Jezus voor ogen te stellen. (2 Kor. 3:17b/Rom. 8:2)
De Heilige Geest leert ons de Here God te loven met gesproken en gezongen woorden – met psalmen, gezangen en geestelijke liederen. (Ef. 5:19)
Ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest: via Hem woont de Here Jezus in ons hart. Daarom zullen wij lichaam en ziel niet verwaarlozen. Daar hoort bij, dat we onszelf en onze naasten tijdig van werk laten rusten. Het vieren van de zondag brengt ons dat steeds weer in herinnering. (1 Kor. 6:19)
De kracht van Gods Geest zal doorwerken in onze relaties. Vader, moeder, kind, ouder, buurman, plaatsgenoot, partner: wij zullen hen nimmer verlaten, zoals de Here God ook óns immer nabij is. (Gal. 5:22)
De Levendmakende Geest zal alle dodelijke haat uit ons hart verdrijven.
Wij verwonden anderen niet met woorden of daden. (2 Kor. 3:6)
De Geest van de Waarheid zal ons behoeden voor leugens, roddel, lasterpraat.
En ook van daden die daaruit voortkomen, zoals diefstal. (Joh. 14:17/15:26/16:13)
Door de Geest van God kunnen wij genieten van de rijkdommen van Gods hemels Koninkrijk. Aardse schatten zullen ons daarom niet jaloers maken. (Mat. 6:20)
Psalm 67 (The Psalm Project)
Kindermoment
Samen is veel leuker (OK 191)
Bijbellezing: Handelingen 2: 1-13
Verkondiging: ‘En allen werden vervuld!’
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! (Lvdk 437: 1, 2, 3)
Dankgebed en voorbeden
Collectes
Uw gaven kunt u overmaken via de bank of door gebruik te maken van de GivT app. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.
Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL97INGB 0657 5121 92 t.n.v. CGK Maarssen o.v.v. ‘Thuiscollecte mei 2020’.
Uw bijdrage wordt door de Ichthus en de Hoeksteen dan 50/50 verdeeld over de beide doelen.
De wind steekt op (Sela)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.