Zondag 24 mei 2020 gezamenlijke ochtenddienst met de CGK De Hoeksteen om 10 uur in de Dorpskerk

Voorganger: ds. C. Brouwer
GEZETEN aan de rechterhand van God de vader – Hebreeën 10
Welkom en mededelingen
Stil gebed, votum en begroeting
Tienduizend redenen (Opw 733)
Gebed
Woord voor onderweg vanuit Jeremia 31
27 ‘De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik Israël en Juda zal inzaaien met mensen en met dieren. 28 Zoals ik niet aarzelde om hen uit te rukken en te verwoesten, af te breken, kwaad te doen en te vernietigen, zo zal ik niet aarzelen om hen te planten en op te bouwen – spreekt de HEER. 29 Dan zal men niet meer zeggen: “Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden”, 30 maar zal wie zondigt om zijn eigen zonden sterven. Wanneer iemand onrijpe druiven eet, zullen zijn eigen tanden stroef worden. 31 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, 32 een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. 33 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. 34 Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen”, want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. 35 Dit zegt de HEER, die de zon heeft gemaakt als het licht voor de dag, de maan en sterren als de lichten voor de nacht, die de zee opzweept, zodat de golven bruisen, wiens naam is HEER van de hemelse machten.
Psalm 47: 1, 3 (ob)
Psalm 47: 4 (Weerklank)
Kindermoment
Samen is veel leuker (OK 191)
Bijbellezing: Hebreeën 10: 5-25
Verkondiging: ‘Werken vanuit de hemel’
Psalm 40: 4 (ob)
Dankgebed en voorbeden
Collectes
Uw gaven kunt u overmaken via de bank te maken of door gebruik te maken van de GivT app. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.
Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL97INGB 0657 5121 92 t.n.v. CGK Maarssen o.v.v. ‘Thuiscollecte mei 2020’.
Uw bijdrage wordt door de Ichthus en de Hoeksteen dan 50/50 verdeeld over de beide doelen.
Laat ons samen één zijn (Sela)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.