Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en CGK de Hoeksteen op zondag 7 februari 2021, avonddienst om 18:30 uur vanuit de Dorpskerk

Ook als Ichthus gemeente ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan het eind van de Lock down de dienst nog steeds meeluisteren of met met beeld 

U kunt tot aan de afscheidsdienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen .

.

Voorganger      :  Ds. E.G. de Kruijf

Welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst

Psalm 100: 1, 2 en 4  (oude berijming)

____1Juich, aarde, juicht alom den HEER;

____2De HEER is God; erkent, dat Hij

____4Want goedertieren is de HEER;

Votum en groet

OTH 294 Vader God, ik vraag me af,   hoe ik ooit heb geleefd

Gebed

Bijbellezing: Hebreeën 12, 1-11 Met volharding lopen

1Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden,  afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, 2terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. 3Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. 4U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. 5En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen wordt. 6Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. 7Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? 8Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. 9En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten, en leven? 10Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. 11En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.

Psalm 103: 5 en 7 (nieuwe berijming)

___5Zoals een vader liefdevol zijn armen

___7Maar ’s Heeren gunst zal over die Hem vrezen

Preek

OTH 246  Maak mij rein voor U

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Digitale inzameling van de gaven:

___1e collecte: GZB Project 10 27. Libanon. Hulp voor de naaste

___2e collecte: Kerk en gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte febr. 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Geloofsbelijdenis

OTH 265 – Abba Vader

Zegen

Reacties zijn gesloten.