Zondag 13 nov 2022, middagdienst om 17:00 uur Gezamenlijke dienst van Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn) in de Hoeksteen

U kunt deze dienst meeluisteren via de kerkomroep  (nummer 4 van het luisterkastje) of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.
Voorganger: student R.B.J. van der Linden
Welkom
Psalm 25: 2, 3, 6 (nb)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 149: 1, 2 (ob)
Gebed
Bijbeluur voor de kinderen van groep 5 t/m 8
Bijbellezing: Psalmen 31:1-9
Lezen: Heidelbergse Catechismus Zondag 7
Vraag 20: Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden?
– Neen zij, maar alleen degenen, die Hem door een waar geloof worden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen.
Vraag 21: Wat is een waar geloof?
– Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, dat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil.
Vraag 22: Wat is dan een Christen nodig te geloven?
– Al wat ons in het Evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de Artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof in een hoofdsom leren.
Vraag 23: Hoe luiden die Artikelen?
– 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere;
3. Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
5. ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
6. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in den Heiligen Geest.
9. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
10. vergeving der zonden;
11. wederopstanding des vleses;
12. en een eeuwig leven.
Weerklank 372: 1, 2, 3
Verkondiging: Ik geloof
Genesis 15:1-6
Johannes 3:16-18
Waar God de Heer zijn schreden zet (Lvdk 305)
Gebeden

Inzameling der gaven:

U kunt Uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte november 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

1  Diaconie

2  Pastoraat en eredienst

3  Onderhoud gebouwen

De kinderen komen terug van het bijbeluur
Kinderen vertellen over het bijbeluur
Lvdk 157: 2
Geloofsbelijdenis (staande)
Jezus alleen (Opw 575)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.