Vesper in de Goede of Stille Week op maandagavond  29  maart 2021 vanuit de Dorpskerk om 19:30uur

 

Ook als Protestantse Gemeente Maarssen ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas is het vanavond niet mogelijk om fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt de Vesper dienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen  

.

De zeven werken van barmhartigheid, Meester van Alkmaar

 

Muziek  –  Stilte

Aansteken van de Paaskaars

Aanvangswoorden  

voorganger:    Onze hulp is in de Naam van de Heer

                            die hemel en aarde gemaakt heeft.

allen:                 Op Hem is onze verwachting.

voorganger:    Hij is ons trouw.

allen:                 Hij laat ons niet los.

voorganger:    Wees een wacht om ons heen, leg beslag op ons

                             hart; zodat wij staande blijven en breng ons tot

                             inkeer.

allen:                Zodat wij wegen vinden om die te gaan,

naar U en elkaar toe.

Amen.

 

Lied 556: 1, 2 en 5

1Alles wat over ons geschreven is

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,

alle geboden worden thans voldragen,

alle beproeving van de wildernis.

 

2Gods schepping die voor ons gesloten bleef

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,

die, zoon van David zijt en man van smarte,

koning der Joden die de dood verdreef.

 

5Dit is uw opgang naar Jeruzalem

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,

vrede aan allen die uw naam verhogen:

heden hosanna, morgen kruisig Hem!

Lezing uit het evangelie Matteüs 25: 31- 45        De zeven werken van barmhartigheid

Lied 82: 1, 2 en 3

1God staat in ’t midden van de goden,

Hij heeft hen tot gericht ontboden:

Gij machten die het onrecht stijft,

bevoorrecht al wie kwaad bedrijft,

hoor: gij moest wezen en geringen

beschermen in hun rechtsgedingen,

gij moest wat arm is en veracht

vrijmaken uit der bozen macht.

 

2Gij die in hoogheid zijt gezeten,

hoe doof en blind is uw geweten!

Gij machtigen verzaakt uw plicht,

om uwentwil versaagt het licht.

Ik sprak wel: goden zijt gij allen.

Ik had aan u mijn welgevallen.

Maar nee, gij brengt de chaos weer.

Ik stort u in de afgrond neer.

3Sta op, o God, en richt de aarde,

Gij geeft aan alles recht en waarde;

wat zich verheft als god en heer,

bestraf het en breng vrede weer.

Van U zijn immers alle volken,

breek met uw lichtglans door de wolken

en straal voor ons in majesteit,

Gij zon van de gerechtigheid!

 

Lezing uit de brief   1 Johannes 3: 16-20

Taizé-lied of orgelspel

Iedere nacht verlang ik naar U, o God, ik hunker naar U met heel mijn ziel

Stilte

Taizélied of orgelspel

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.

Daar waar liefde is en vrede, daar is God.

Gebeden besloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader

Lied 547: 1, 2 en 3

1Met de boom des levens wegend op zijn rug

droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.

Kyrie eleison, wees met ons begaan,

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

 

2Laten wij dan bidden in dit aardse dal,

dat de lieve vrede ons bewaren zal,

Kyrie eleison, wees met ons begaan,

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

 

3want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,

maar de hemel draagt ons op de adem Gods.

Kyrie eleison, wees met ons begaan,

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Zegen  De Heer zegene u en beware u.

Stilte

Muziek  (Heinrich Schütz  –  Seid barmherzig, of orgel/pianospel)

Reacties zijn gesloten.