Orde van dienst voor de gedachtenisdienst op vrijdag 10 september 2021 voorafgaande aan de begrafenis van Teus van Dam

Besloten gedachtenisdienst.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger: Ds. Corinne Groenendijk
Ouderling: Margreet Riemersma
Organist: Marie-Trees Broeren

.

Inleidend orgelspel Op u mijn Heiland blijf ik hopen

Aansteken van de kaars en neerleggen rozen
Welkom
Groet en bemoediging
De vrede van de Heer is met U allen
EN ZIJN GENADE IS MET U
Onze hulp is de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Openingsgebed

Hier noemen wij, God, uw Naam
vanuit onze verlegenheid
vanuit onze onmacht.
Want een mens is gestorven
en ook iets van onszelf

is daarmee doodgegaan.
Wij noemen uw naam
want ons is gezegd
dat Gij ons bewaart
voor het donker,
ons redt van de dood.
Zouden wij U dan niet vertrouwen?

Overbrug zelf de leegte
nu wij verloren raken
in ons verdriet.
Ontbreek ons niet,
maar wees een oor
voor onze vragen
voor onze klacht,
voor ons lied.
Wees een hand
die ons vasthoudt en leidt
en onze tranen droogt.
amen

Zingen lied 43: 4 en 5
Dan ga ik op tot Uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel Uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren,
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op ’s Heren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
Mijn redder is de Heer.

Woorden van herinnering

Marcella
Foto’s en muziek ( Als de liefde niet bestond )
Ron
Foto’s en muziek (24 Rozen)
Eric

Gedicht door Marcella: Als de liefde niet bestond Toon Hermans
Als de liefde niet bestond
zullen ze stilstaan
de rivieren
en de vogels

en de dieren
als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
zou het strand
de zee verlaten
ze hebben niets meer te bepraten
als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
zou de maan
niet langer lichten
geen dichter
zou meer dichten
als de liefde niet bestond

Nergens zouden
bloemen staan
en de aarde
zou verkleuren
overal gesloten deuren
en de klok
zou niet meer slaan

Als de liefde niet bestond
dan was de hele vrijerij bedorven
de wereld was gauw uitgestorven
als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
zou de zon
niet langer stralen
de wind zou niet
meer ademhalen

Als de liefde niet bestond
geen appel
zou meer rijpen
zoals eens in het paradijs
als wij elkaar niet
meer begrijpen
dan is de wereld
koud als ijs.

Ik zou sterven
van de kou
en adem
zou bevriezen
als ik je liefde
zou verliezen.
Er is geen liefde
zonder jou.
Gebed bij het opslaan van de bijbel

Lezing uit de bijbel Kolossenzen 3: 1- 17
Overdenking
Orgelmuziek
Gebeden
Zingen gezang 315: 1, 2 en 3
Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd; ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
U woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of heerlijkheid?
t Verwaait als gras en weidebloemen.
Gods woord bestaat in eeuwigheid!
Uitgeleide en zegen
Orgelmuziek J.S. Irvine Mijn herder is de Here God

Reacties zijn gesloten.