Liturgie voor de gezamenlijke dienst van as zondagavond 7 maart as om 18:30 uur in de Dorpskerk te Maarssen

Ook als Ichthus gemeente  en de CGK ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan de dienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger: Ds. G.J. Glismeijer

Organist: Jaap Hoeflaken 

.

Welkom en afkondigingen
Stil gebed
Votum en groet
Aanvangstekst Filippenzen 2:9-11

9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, 10 opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, 11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Lied OTH 267 (ed. 2005); OTH 313 (ed. 2015); Heer God U loven wij
Gebed Opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing OT Jes. 45:15 – Jes. 46:13
Lied Psalm 68:10 (OB)
Verkondiging Ik ben, Ik heb, Ik zal!
Lied Psalm 138: 4 (OB)
Gebed Dankgebed en Onze Vader
Digitale collecte afkondiging

 1e collecte:  GZB Zending

  2e collecte: Kerk en gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte maart  2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Geloofsbelijdenis Apostolicum
Lied OTH 265 (ed. 2005); OTH 311 (ed. 2015); Halleluja, eeuwig dank
Zegen

Reacties zijn gesloten.