Liturgie voor de gezamenlijke dienst op zondagavond 6 juni 2021 in de Dorpskerk Maarssen Aanvang 18:30 uur

Ook als Ichthus gemeente  en de CGK “De Hoeksteen” ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

We zijn dankbaar dat het weer is toegestaan dat gemeenteleden de diensten bijwonen!

Er is echter een beperkt aantal mensen toegestaan. Aanmelden is daarom nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen 

.

Voorganger:   Ds. H.F. Klok

Organist: Wilco Gijzen

.

Gez. 95 / Wkl 72  vers 1   Nu bidden wij

Votum en groet

Ps.  75 vers 1  ob

Geloofsbelijdenis

Gez. 477/ Wkl 192   vers 1  Geest van hierboven

Gebed

Schriftlez: Handelingen 2 vs 22-24 en 36-42

Ps. 87 nb  geheel

Prediking

Ps. 143 vers 10   ob

Dankgebed en voorbeden

Digitale collecte afkondiging

-1e collecte:  Diaconie

-2e collecte: Kerk en gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte juni 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Slotlied: Gez. 257/Wkl 434

Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.