Liturgie voor de gezamenlijke dienst op Zondag 28 febr.2021 in de Dorpskerk Maarssen   Aanvang 17:00 uur

Ook als Ichthus gemeente  en de CGK ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan het eind van de Lock down de dienst nog steeds meeluisteren of met met beeld 

U kunt tot aan de dienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen

.

Voorganger: Ds. C. Brouwer

Organist: Jaap Hoeflaken

 

Welkom en mededelingen

Psalm 24: 4 (oude berijming) Verhoogt, o poorten, nu den boog;

Stil gebed, votum en groet

Psalm 24: 5 (oude berijming)Verhoogt, o poorten, nu den boog;

Gebed

Schriftlezing Johannes 6: 1-15 De eerste wonderlijke spijziging

1Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. 2En een grote menigte volgde Hem, omdat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed aan de zieken. 3En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met Zijn discipelen. 4En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. 5Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar Hem toe kwam, zei Hij tegen Filippus: Waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? 6Maar dit zei Hij om hem op de proef te stellen, want Hij wist Zelf wat Hij zou gaan doen. 7Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd penningen6:7 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. 8Een van Zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen Hem: 9Hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft, maar wat betekenen die voor zovelen? 10En Jezus zei: Laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer vijfduizend in getal. 11En Jezus nam de broden, 1 Sam. 9:13en nadat Hij gedankt had, deelde Hij ze uit aan de discipelen, en de discipelen aan hen die daar zaten; op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. 12En toen zij verzadigd waren, zei Hij tegen Zijn discipelen: Verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. 13Zij ver-zamelden ze nu en vulden twaalf manden met stukken van de vijf gerste-broden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. 14Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had, gezien hadden, zeiden zij: Híj is werkelijk de Profeet, Die in de wereld komen zou. 15Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden nemen om Hem koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op de berg, Hij Zelf alleen.

Opwekking 27 Leid mij, Heer, o machtig Heiland

Verkondiging ‘Overvloed’

Psalm 103: 2, 5 NB Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,

Dankgebed

Geloofsbelijdenis

Gezang 257 LvdK Halleluja, eeuwig dank en ere,

Zegen

Digitale inzameling van de gaven:

  1e collecte: Diaconie

  2e collecte: Kerk en gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte febr. 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

 

 

Reacties zijn gesloten.