Liturgie voor de gezamenlijke dienst op Zondag 21 febr.2021 in de Dorpskerk Maarssen   Aanvang 18:30 uur

Ook als Ichthus gemeente  en de CGK ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan het eind van de Lock down de dienst nog steeds meeluisteren of met met beeld 

U kunt tot aan de dienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen

. .

Voorganger: Ds. C. Brouwer

Organist : Jaap Hoeflaken

Zangers: Gerben de Wilde en     Mirjam Lankhaar

 .

Welkom en mededelingen

Stil gebed, votum en begroeting

Zoekend naar Licht NLB 1005 Zoekend naar licht hier in het duister,

Gebed

Schriftlezing Johannes 5: 1-18 De verlamde in Bethesda

1Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. 2En er is in Jeruzalem bij de Schaapspoort een badwater, dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met vijf zuilengangen. 3Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden, die wachtten op de beroering van het water. 4Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging; wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. 5En daar was een man die al achtendertig jaar ziek was. 6Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem: Wilt u gezond worden? 7De zieke antwoordde Hem: Heere, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in  beroering gebracht wordt; en terwijl ik kom, daalt een ander vóór mij af.  8Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen. 9En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen. En het was sabbat op die dag. 10De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was: Het is sabbat, het is u niet geoorloofd de ligmat te dragen. 11Hij antwoordde hun: Hij Die mij gezond gemaakt heeft, Die heeft tegen mij gezegd: Neem uw ligmat op en ga lopen. 12Zij vroegen hem dan: Wie is de Mens Die u gezegd heeft: Neem uw ligmat op en ga lopen? 13En hij die genezen was, wist niet Wie het was, want Jezus had Zich ongemerkt verwijderd omdat er een menigte was op die plaats. 14Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem: Zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer opdat u niet iets ergers overkomt. 15De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was Die hem gezond gemaakt had. 16En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij Hem te doden, omdat Hij deze dingen op de sabbat deed. 17Maar Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook. 18Daarom dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen het gebod van de sabbat brak, maar ook zei dat God Zijn eigen Vader was, en daarmee Zichzelf aan God gelijkmaakte.

Psalm 105: 1, 2 en 3 NB Looft God den Heer, en laat ons blijde

Verkondiging ‘Oog voor de chronisch zieke’

Psalm 116: 1, 4, 10 en 11 OB God heb ik lief; want die getrouwe HEER

Dankgebed en gezamenlijk Onze Vader

Digitale inzameling van de gaven:

  1e collecte: Diaconie

  2e collecte: Kerk en gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte febr. 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Geloofsbelijdenis

Grote God Wij loven U

Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.