Dienst van de PKN Ichthus op zondag 7 februari 2021, morgendienst om 10:00 uur vanuit de Dorpskerk

Ook als Ichthus gemeente ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan het eind van de Lock down de dienst nog steeds meeluisteren of met met beeld 

U kunt tot aan de afscheidsdienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen .

Voorganger       : Drs. J. Wienen

Afkondigingen door ouderling

 Votum

 Psalm 93: 1 en 3

____1De Heer regeert met koninklijk gezag

____3De Heer is groot; zijn waar getuigenis

Psalm 86: 6 Leer mij naar Uw wil te handlen,

Gebed

Lezing: Matheus 8: 18-27 Het volgen van Jezus

18Toen Jezus een grote menigte om Zich heen zag, gaf Hij bevel naar de overkant te varen. 19En er kwam een schriftgeleerde naar Hem toe en zei tegen Hem: Meester, ik zal U volgen, waar U ook heen gaat. 20En Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen. 21Een ander uit Zijn discipelen zei tegen Hem: Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. 22Maar Jezus zei tegen hem: Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven.

De storm gestild

23En toen Hij aan boord van het schip gegaan was, volgden Zijn discipelen Hem. 24En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd; maar Hij sliep. 25En Zijn discipelen kwamen bij Hem, wekten Hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan! 26En Hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte. 27De mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor Iemand is Dit, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?

Lied: ‘t Scheepke onder Jezus hoede

Verkondiging

Lied: Ruwe stormen mogen woeden

Voorbeden, dankgebed, stil gebed en Onze Vader

Lied: O Christus wiens bestraffend woord

Zegenbede

 

Digitale inzameling van de gaven:

1e collecte:   GZB Project 10 27. Libanon. Hulp voor de naaste

2e collecte:   Pastoraat en eredienst

3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte febr. 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Reacties zijn gesloten.