Liturgie voor de dienst van zondagavond 30 oktober as om 18:30 uur in de Dorpskerk te Maarssen

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. H.Z. Klink

Organist: René de Kruijf

.

Inleidend orgelspel

Welkome mededelingen

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Intochtspsalm: 46 vers 1 en 3 (OB).
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Lied 287 ‘Uw stem, Heer, hebben wij gehoord’ couplet 2 en 3.
Gebed om het licht van de heilige Geest.
De heilige Schrift
Lezing uit het Oude Testament: Psalm 46.
Antwoordpsalm: 149 vers 1.
Lezing uit het Nieuwe Testament: Romeinen 5,1-11.
Halleluja-lied: 245 ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’ couplet 1 en 2.
Verkondiging: ‘Een vreemde transactie – over het geheim van de Reformatie’ n.a.v.
Romeinen 5 vers 1.
Lied 234 ‘Een vaste burcht is onze God’ couplet 1 en 4.
Geloofsbelijdenis.
Lied 439 ‘Heer, U bent mijn leven’ couplet 1 en 3.
Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

De inzameling van de gaven.

U kunt Uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte oktober 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Diaconie – Oogstgroet

2  Pastoraat en eredienst

3  Onderhoud gebouwen

Zending en zegen
Slotlied: 525 ‘’k Wil U, o God, mijn dank betalen’ couplet 1 en 2.
Zegen.

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.