Liturgie voor de dienst van zondagavond 26 juni 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 18:30 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Drs.  H.Z. Klink

Organist: Wilco Gijzen

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen
Intochtspsalm: 86 vers 3 en 6 (OB).
Stil gebed
Bemoediging en groet.
Weerklank 424b ‘Eigen roem is uitgesloten’ couplet 1, 2 en 3.
Gebed om het licht van de heilige Geest.
Schriftlezing: Rechters 13,1-25.
Antwoordpsalm: 139 vers 8 en 9 (NB).
Verkondiging: ‘Grensoverschrijdend figuur’ n.a.v. Rechters 13 vers 7b.
Weerklank 473 ‘Wat mijn God wil, geschiede altijd’ couplet 1, 2 en 3.
Geloofsbelijdenis
Weerklank 432 ‘Groot is uw trouw, o Heer’ couplet 1 en 2.
Dankzegging, voorbede en Onze Vader.
Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte juni 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   Collectedoel?    Door jeugd te bepalen

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Weerklank 519 ‘De dag, door uwe gunst ontvangen’ couplet 1 t/m 4.
Zegen (staande)

.
Uitleidend orgelspel.

Reacties zijn gesloten.