Liturgie  voor de dienst van Zondag 28 maart 2021 in de Dorpskerk Maarssen  Aanvang 10:00 uur

Ook als Ichthus gemeente ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt de dienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen  

 

Voorganger: Ds. H.F. Klok

Organist: Wim Neven

Welkom en mededelingen

Ps. 91 vers 1  oud ber.

Votum en groet

Ps. 89 vers 9 oud ber.

Gebod

Gebed des Heeren vers 5  (Gez. E) Vergeef ons onze schulden

Gebed

Schriftlezing: Marcus 14 vs 32-42

Ps. 69 vers 1 en 4  nieuw ber.

Prediking

Gezang 180 LbK vers 1, 4, 5, 6 en 7   Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen

Dankgebed en voorbeden

Digitale inzameling van de gaven:

1e collecte:   Zending

2e collecte:   Pastoraat en eredienst

3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte maart. 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Slotlied: Opwekking 614  Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem

Zegen

Reacties zijn gesloten.