Liturgie  voor de dienst van Zondag  28 februari 2021 in de Dorpskerk Maarssen  Aanvang 10:00 uurOok als Ichthus gemeente ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan het eind van de Lock down de dienst nog steeds meeluisteren of met met beeld 

U kunt tot aan de dienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen

.

Voorganger: Ds. G.C. Klok

Organist: Jaap Hoeflaken

Afkondigingen door ouderling

Ps. 87, 1 (oude berijming) Zijn grondslag, zijn onwrikb’re vastigheden

Votum en groet

Ps. 87, 2 (oude berijming) Men spreekt van u zeer herelijke dingen,

10 Geboden

Ps.65a, 1 (Weerklank) De stilte draagt mijn stem naar boven

Gebed

Schriftlezing: Lukas 9, 51 – 56 Jezus door Samaritanen verworpen

51Het geschiedde, toen de dagen van Zijn opneming vervuld werden, dat Hij Zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. 52En Hij stuurde boden voor Zijn aangezicht uit. Op hun reis kwamen zij in een dorp van de Samaritanen om voor Hem voorbereidingen te treffen. 53Maar zij ontvingen Hem niet, omdat Hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen Zijn aangezicht gericht was. 54Toen de discipelen Jakobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt U dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? 55Maar Hij keerde Zich om, bestrafte hen en zei: U beseft niet wat voor Geest u hebt  56want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronde te richten, maar om ze te behouden. En zij gingen naar een ander dorp.

 Tekst: Lukas 9, 53

Gez. 149, 1 en 6 ( Weerklank) Jezus, leven van ons leven,

Verkondiging

Psalm 85, 1 en 4 (oude berijming) Gij hebt Uw land, o HEER, die gunst betoond,

Voorbeden, dankgebed, stil gebed en Onze Vader

Digitale inzameling van de gaven:

1e collecte:   Zending

2e collecte:   Pastoraat en eredienst

3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte febr. 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Psalm 118, 8 (oude berijming) Gods rechterhand is hoog verheven;

Zegen.

Reacties zijn gesloten.