Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 25 april 2021 om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen

Ook als Ichthus gemeente  ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt de dienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen  

Voorganger: Ds. C.N. van Dis

Organist: Jaap Hoeflaken

 

Afkondigingen door ouderling

 Psalm 108 : 1 en 2 (LvdK)

 Votum en groet

 Psalm 108 : 4 (LvdK)

 Na gebod en belofte                     

 Psalm 130 : 2 en 3 (OB)

 Gebed

 Kindermoment

 Kinderlied  WK 596 : 1 en 2 (Als je bidt zal Hij je geven)

 Schriftlezing  Matteüs 7, 1-17

 Psalm 84 : 1, 3 en 4 (LvdK)

 Verkondiging  Bidden en ontvangen (Matt. 7, 11B)

 WK 419 : 1 en 2 (Abba Vader)

 Voorbeden, dankgebed, stil gebed en Onze Vader

 Digitale inzameling van de gaven:

1e collecte:   Zending

2e collecte:   Pastoraat en eredienst

3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte april 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Gezang 431 : 1 en 4 (LvdK)

Zegen

Reacties zijn gesloten.