Liturgie  voor de dienst van Zondag  21 februari 2021 in de Dorpskerk Maarssen  Aanvang 10:00 uur

Ook als Ichthus gemeente ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan het eind van de Lock down de dienst nog steeds meeluisteren of met met beeld 

 

U kunt tot aan de dienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

 

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen

.

Voorganger: Ds. M. van der Zwan

Organist: René de Kruijf

Zangers: Bernard Roseboom      en Hannie Coers

Afkondigingen door ouderling

Voorzang Lied 145: Ik wil mij gaan vertroosten

Votum en groet

Psalm 22:1 (1773) Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij,

Geboden

Lied 145: 2 Hoe sloeg ik ooit uw woorden

Gebed

Kindermoment

Lied 564: 1, 2 en 3 Alzo lief had God de wereld,

Schriftlezing: Markus 14: 32-42 Gethsémané

32En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsémané was, en Hij zei tegen Zijn discipelen: Ga hier zitten totdat Ik gebeden zal hebben. 33En Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met Zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden; 34en Hij zei tegen hen: ijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak. 35En toen Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk was, dat uur aan Hem voorbij zou gaan. 36En Hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; neem deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt. 37En Hij kwam en trof hen slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Simon, slaapt u? Was u niet in staat één uur te waken?  38Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. 39En toen Hij weer weggegaan was, bad Hij en sprak dezelfde woorden. 40En toen Hij terugkwam, trof Hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden; en zij wisten niet wat zij Hem moesten antwoorden. 41En Hij kwam voor de derde keer en zei tegen hen: Slaap nu maar verder en rust; het is genoeg, het uur is gekomen; zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. 42Sta op, laten wij gaan; zie, hij die Mij verraadt, is dichtbij.

Psalm 69: 1 en 2 (1773) O God, verlos en red mij uit den nood;

Verkondiging

Lied 145: 3 Mijn Heer die om mijn zonden

Voorbeden, dankgebed, stil gebed en Onze Vader

Digitale inzameling van de gaven:

1e collecte:    OpenDoors

2e collecte:   Pastoraat en eredienst

3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte febr. 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Psalm 42: 3 en 5 (1773)  O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?

Zegen.

Reacties zijn gesloten.