Liturgie voor de dienst van DV zondagmorgen 12 september om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen

Ook als Ichthus gemeente ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

We zijn dankbaar dat het weer is toegestaan dat gemeenteleden de diensten bijwonen! Er is echter een beperkt aantal mensen toegestaan. Aanmelden is daarom nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger:  Ds. W.P. Vermeulen

Organist      :  René de Kruijf

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied: OTH 228 (Jezus, ik wil heel dicht bij U komen)

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed (staande)

Votum en groet

Psalm 126 (nieuwe berijming)

Gods gebod

Psalm 119 vers 14 en 15 (nieuwe berijming)

Gebed

Schriftlezing – Nehemia 8

Psalm 119 vers 65

Verkondiging

Gez. 225 (Liedboek voor de kerken, Zingt voor de Heer een nieuw gezang)

Dankgebed, voorbede en gezamenlijk Onze Vader

Inzameling van de gaven

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte september 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:    De Herberg

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Psalm 146 vers 1 en 8 (oude berijming)

Zending en zegen

Uitleidend orgelspel.

Reacties zijn gesloten.