Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en CGK de Hoeksteen op zondag 3 januari 2021, avonddienst om 18:30 uur vanuit de Dorpskerk

Ook als Ichthus gemeente en de CGK de Hoeksteen ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan het eind van de Lock down de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen

.

Voorganger: Prof. dr. F.G. Immink

Organist:  Jaap Hoeflaken

Zangers: Willemien Roseboom, Hannie Coers, Bernard Roseboom en Ruth Nagel

.
Voorzang: Gezang 21:1 en 3 (Liedboek voor de kerken)  Alles wat adem heeft, love…

Votum
Onze hulp is in de naam des HEEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen.
Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Here Jezus Christus en van de Heilige Geest.
Psalm 95:1 (OB)
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing:
Nieuwe Testament: Marcus 1:21 – 28
Tekstwoorden: ‘Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de Schriftgeleerden.’ (Marc. 1:22)
Gezang 326:1 (Liedboek voor de kerken)
Preek
Gezang 423:1 en 2 (Liedboek voor de kerken) Ach blijf met Uw genade…

Geloofsbelijdenis
Psalm 135:12 (OB)
Gezamenlijk Onze Vader
Psalm 146:5 (OB)
Zegen
De HEERE zegene u, en behoede u, de HEERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de HEERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.

Reacties zijn gesloten.