Liturgie voor de dienst van as Israël zondag avonddienst 2 oktober as om 18:30 uur in de Dorpskerk te Maarssen

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Dominee Derk-Jan Hoogenboom

Organist: Gertine Hoefnagel

.

Welkom en mededelingen
Zingen Ps 84: 1, 3 (NB)
Stil gebed
Votum Onze hulp is in de naam van de Heere,

die hemel en aarde gemaakt heeft,

die trouw houdt tot in eeuwigheid

en niet laat varen de werken van zijn handen

Amen

Groet Genade zij u en vrede

Van Hem die is en die was en die komen zal

En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn

En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is

De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen

Zingen Ps 95: 1, 4 (1773)
Gebed
Schriftlezing Genesis 3, 1-19

Johannes 1, 1-14

Zingen Weerklank Ps 49: 2, 3, 4
Preek Artikel 17 NGB

Wij geloven dat onze goede God, toen Hij zag dat de mens zich aldus in de lichamelijke en geestelijke dood gestort en zich volkomen ongelukkig gemaakt had, hem in zijn wonderbare wijsheid en goedheid zelf is gaan zoeken, toen hij al bevende voor Hem vluchtte en heeft hem getroost, door hem te beloven zijn Zoon te geven, die worden zou uit een vrouw [Gal. 4:4] om de kop van de slang te vertreden [Gen. 3:15] en hem gelukzalig te maken.

Zingen Weerklank Gez 446: 3, 4, 6, 7
Gebed (afsluiten met gezamenlijk Onze Vader)
Collecte U kunt Uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte oktober 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

  • 1 Stichting Verpleegkundigen voor Israël
  • 2 Pastoraat en eredienst
  • 3 Onderhoud gebouwen
Geloofsbelijdenis
Zingen Weerklank ge 518: 1, 2, 4
Zegen De HEERE zegene u, en behoede u!

De HEERE doe zijn aangezicht over u lichten,

en zij u genadig!

De HEERE verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede

Amen

.

Reacties zijn gesloten.