Liturgie van de Vierde zondag van advent, zondag 18 dec. 2022, middagdienst Heilig Avondmaal om 17:00 uur Gezamenlijke dienst van Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn) in de Hoeksteen

U kunt deze dienst meeluisteren via de kerkomroep  (nummer 4 van het luisterkastje) of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger: ds. E.J. van der Linde (cgk)
.
Welkom
Hoe zal ik U ontvangen (Lvdk 117: 1, 2, 3)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 100: 1 (ob)
Lezen van formulier voor viering Heilig Avondmaal
Psalm 100: 2, 3 (ob)
Viering van het Heilig Avondmaal
O Jezus, hoe vertrouwd en goed (Lvdk 446: 2, 3, 4)
Gebed
Bijbeluur voor de kinderen van groep 5 t/m 8
Bijbellezing: Lukas 1:67-80
Lofzang van Zacharias (Enige gezangen 3: 1)
Tekst verkondiging: Lukas 1:77
Verkondiging:
Grote God, wij loven U (Lvdk 444)
Gebeden
Collectes
U kunt Uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713 t.n.v. Prot. Gem.Maarssen inz  wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte december 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

1 Mercy Ships

2 Pastoraat en eredienst

3 Onderhoud gebouwen

De kinderen komen terug van het bijbeluur 
De collecte vindt plaats bij het verlaten van de zaal
Kinderen vertellen over het bijbeluur
Heer, U bent mijn leven (YfC 62)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.