Liturgie van de ochtenddienst om 10 uur in de Dorpskerk Maarssen Zondag 29 november 2020 Aanvang 10:00 uur

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger: Ds. A. v.d. Bos

Organist René de Kruijf

Orgelspel

Afkondigingen

Intochtslied: Weerklank nr. 486 vers 1 (‘k Heb geloofd en daarom zing ik …)

Stil gebed – Votum – Groet

Lied: Weerklank nr. 486 vers 3 (‘k Heb geloofd in U, wie d’ aarde …)

Gebed

Voorbereiding Avondmaal

Lied: Weerklank nr. 486 vers 4 (Ja, ‘k geloof, en daarom zing ik …)

Kindermoment

Lezingen: Mattheüs 23:37-24:8

Marcus 13:9-13

Lucas 21:20-28

Lied: Psalm 118 vers 13 (oude berijming 1773/Gezegend zij de grote Koning …)

Verkondiging

Lied: Psalm 98 vers 3 (nieuwe berijming in Lb1973/Laat heel de aard’ een loflied wezen …)

Gebeden, besloten met gebed ‘Onze Vader …’

Collecte aankondiging;

1e  Noodhulp Compassion

2e  Pastoraat en eredienst 3e Onderhoud gebouwen

De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars: Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte nov. 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Lied: Psalm 98 vers 4 (nieuwe berijming in Lb1973/Laat alle zeeën, alle landen …)

Zegen

Orgelspel

Reacties zijn gesloten.