Liturgie van de ochtenddienst om 10 uur in de Dorpskerk Maarssen Zondag voleinding  22 november 2020 Aanvang 10:00 uur

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorgangers:

Prof. dr. F.G. Immink en pastoraal werker mevr. Bep van den Oord

Organist      : Bram Brandemann

.

Welkom en mededelingen

Voorzang: Gezang 289:1 (Liedboek voor de kerken)

Votum Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen.

Groet Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Here Jezus Christus en van de Heilige Geest.

Psalm 27:1 (NB)

Vermaning en bemoediging: Kol. 2:8-10

Psalm 32:3 (NB)

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen: Oude Testament: Daniel 12:1-4 Nieuwe Testament: 1 Kor. 15:50-58

Tekst: Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd. (Dan. 12:2)

Psalm 103:8 en 9 (OB)

Preek Gezang 297:1 en 2 (Liedboek voor de kerken)

Voorganger: pastoraal werker mevr. Bep van den Oord

Gedachtenis van de namen

We gedenken de gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. –

Inleidende woorden

Noemen van de namen –

Moment van stilte –

Lezen: Openbaring 7:9-10 –

Zingen: Psalm 68:10 (OB) –

Dankgebed en voorbeden –

Lied 416: 1, 2, 3 en 4 (Liedboek 2013; ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’)

Zegen

De HERE zegene u, en behoede u, de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.

Reacties zijn gesloten.