Liturgie van de gezamenlijke ochtenddienst op zondag 17 jan 2021, aanvang 10:00 uur in de Hoeksteen Maarssen, Nummer 4 van het luisterkasje.

Ook als Ichthus gemeente en de CGK De Hoeksteen ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan het eind van de Lock down de dienst nog steeds meeluisteren de ochtenddiensten vanuit de Hoeksteen met beeld 

https://www.youtube.com/channel/UCLM__7yNYA7Cj_phanAeBHw/live

en alleen met geluid

https://www.dehoeksteen.info/multimedia/kerkdienst/index.php

.

Voorganger: ds. H.Klink (pkn)

.

Welkom en mededelingen

 Stil gebed, votum en groet

 Here Jezus, om uw woord (Lvdk 328)

Gebed

Lezing van Gods wet

Psalm 119: 5 (nb)  Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord,

Kindermoment

Uw Woord is een lamp voor mijn voet (OTH2015 54)

Bijbellezing: Mattheüs 3:16-17

16En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. 17En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Bijbellezing: Mattheüs 4:1-12

1Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. 2En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger. 3En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. 4Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. 5Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, 6en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. 7Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken. 8Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, 9en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. 10Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. 11Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem. 12Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde Hij terug naar Galilea.

Verkondiging: Mattheüs 4: 1

Een rijke schat van wijsheid (Lvdk 326: 1, 3, 5)

Dankgebed afgesloten met het gezamelijk Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt

Uw naam worde geheiligd

Uw koninkrijk kome

Uw wil geschiede

gelijk in de hemel als ook op de aarde

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

Leid ons niet in verzoeking

maar verlos ons van de boze

Want van U is het koninkrijk en de kracht

en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Amen

Digitale inzameling van de gaven:

1e collecte:   HGJB

2e collecte:   Pastoraat en eredienst

3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte jan. 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Psalm 71: 11 (ob) Ik zal blijmoedig henen treden

Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.