Liturgie Eerste Kerstdag 25 december – morgendienst om 10 uur in de Dorpskerk

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist: Wilco Gijzen

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

OTH 73 – Komt allen tezamen – couplet 1, 2 en 4 (combo)

Votum en groet

Psalm 72, vers 2 en 6 (orgel)

Wetslezing  Fil. 2, 1-11 (NBV)

OTH 268 – Heer, ik prijs Uw grote Naam (combo)

Gebed

Kindermoment

Kinderlied: Komt als een kind in onze nacht (dit keer: twee coupletten) (piano / combo)

Bijbellezing: Lukas 2, vers 1 t/m 7

Psalm 2, vers 1 en 4 (Liedboek 1973) (orgel)

Bijbellezing: Lukas 2, vers 8 t/m 20

OTH 68 – Hoor, de englen zingen d’eer – couplet 1 en 3 (orgel)

Preek

Lied: ‘Kerstnacht boven Bethlehem’ (Sela) (combo)

Dankgebed (voorbeden, stil gebed, Onze Vader)

Collectemoment

(het combo speelt/zingt tijdens de collecte: Let love be the gift’)

U kunt Uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713 t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte december 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de

1e collecte’.

1 GZB Werelddiaconaat. Filipijnen: Beroepstrainingen voor de allerarmsten op Samar

2 Pastoraat en eredienst

3 Onderhoud gebouwen

OTH 64 – Eer zij God in onze dagen, couplet 1, 2 en 3 (orgel)

Zegen

Lied: ‘Ere zij God’ (orgel)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.