Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen Zondag 13 december 2020 3e advent, avonddienst om 18:30 uur in de Dorpskerk

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger

Ds. P.H. Zaadstra

Organist: René de Kruijf

.

Welkom
Aanvangslied: Psalm 72: 1 en 10 (Oude berijming)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 72: 11 (Oude berijming)
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezingen: Zacharia 3 en Openbaring 12:7-12
Zingen: Weerklank 102: 1, 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Psalm 130: 3 en 4 (Nieuwe berijming)
Dankgebed en voorbeden
Geloofsbelijdenis
Slotlied: Gezang 130
Zegen

Collectes 1e Diaconie en 2e kerk en gebouwen

.
De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars: Uw gaven kunt u overmaken
via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere
kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar
NL78RABO0373724713 t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder
vermelding van ‘Thuiscollecte dec. 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e  collecte’.

Reacties zijn gesloten.