Dankdienst op woensdagmorgen 27 januari om 11:30uur voor het leven van Aaltje Catharina Baas Alie * Papekop, 28 december 1933 † Maarssen, 21 januari 2021.

Ook als Ichthus gemeente ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas is het niet mogelijk dat gemeenteleden bij de dankdienst aanwezig zijn.

U kunt tot aan de afscheidsdienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen

Voorganger: mw. Bep van den Oord
Muzikale medewerking: Piano/Zang: Martijn en Elma Baas

.
Welkom
Votum
Lied: Veilig in Jezus’ armen
Persoonlijke woorden door zus Nel Broekhuijsen

Gebed
Schriftlezing: Psalm 17: 1-9, 15
Een gebed van David.
1. Luister, HEER, ik vraag om recht, luister naar mijn
smeken, hoor mijn gebed – geen leugen komt over mijn
lippen.
2 Laat van u het oordeel komen, laat uw oog zien wat juist is.
3. Bezoekt u mij in de nacht en beproeft en peilt u mijn
hart,u zult niets in mijn nadeel vinden, geen kwaad kwam
uit mijn mond.
4. Hoe de mensen ook leven, ik houd mij aan het woord
van uw lippen. De weg van roof en geweld heb ik altijd gemeden,
5. mijn voeten volgden uw spoor, mijn stappen wankelden niet.
6. Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wil
mij horen, God, luister naar mijn spreken,
7. toon mij de wonderen van uw trouw. Wie bij u schuilen
redt u van hun tegenstanders, met uw machtige hand.
8. Behoed mij als de appel van uw oog, verberg mij in de
schaduw van uw vleugels
9. voor de goddelozen die mij geweld aandoen, voor de
vijanden die mij naar het leven staan.
15. Laat mij, recht gedaan, uw gelaat aanschouwen,
bij het ontwaken mij verzadigen aan uw beeld.
Lied: Psalm 17 vers: 3, 4 en 8
Overdenking
Lied: Opwekking 818 Op die dag

Zegenbede
Muziek bij uitgeleide: Lichtstad met Uw paarlen poorten

Bij het graf
Geloofsbelijdenis
Ter aarde bestelling van Alie
Gezamenlijk Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel als ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze
schuldenaren
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze,
want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen

Reacties zijn gesloten.