Besloten afscheidsdienst van Greet Lanting-Hiemstra weduwe van Klaas Lanting op vrijdag 9 april om 11 uur vanuit de Dorpskerk

Ook als Protestantse Gemeente Maarssen ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek bij een uitvaartdienst bij elkaar komen.

U kunt de uitvaartdienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. Corinne Groenendijk

.

Inleidende Muziek – Nearer my God, André Rieu
Welkom
Aansteken van de kaars
Groet
Genade zij u en vrede van God de Vader
door onze Here Jezus Christus
in de gemeenschap met de heilige Geest
Bemoediging
Onze hulp is de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Gebed
Woorden van herinnering
– door zoon Duco
– Gedicht door Aafke: Naar huis
Als je de voet op de andere oever zet
en het blijkt de hemel te zijn.
Als je dan door een hand wordt aangeraakt
en het blijkt Gods hand te zijn.
Als je dan muziek hoort
en het blijken engelen te zijn,
dan ben je niet heengegaan,
maar thuis aangekomen.

Muziek – Heer wat een voorrecht, Mannenkoor
Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen,
te zien wie U bent,
want uw Woord maakt uw wegen bekend.
Refrein: Samen op weg gaan,
dat is ons gebed.
als een volk dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht
als een lamp die nog schijnt in de nacht.
Samen te strijden in woord en in werk,
een zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen en pijn.
als uw kerk die waarachtig wil zijn.
Refrein
Lezing uit de bijbel Psalm 73: 23-26 (door dochter Mieke)
Lezing uit de bijbel 1 Korintiërs 13 (door kleindochter Anne)
Lezing uit de bijbel Openbaringen 21: 1- 5a
Overdenking
Muziek – Veilig in Jezus armen
Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, ’t is het lied der eng’len, zingend van liefd’ en vree,
ruisend uit ’s hemels zalen, over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Jezus mijn dierb’re toevlucht, Jezus, U stierf voor mij.
Dat op die rots der eeuwen eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten, totdat het duister vliedt
en ’t oog aan gindse kusten Uw heillicht gloren ziet.
Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Gebeden
Afgesloten door Onze Vader

Muziek – U zij de glorie
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daalde d’engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind
en zegt telkenkere: ‘Christus overwint’.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen, is mijn glorie groot:
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uitgeleide en zegen
Muziek bij het verlaten van de kerk – Hallelujah, Lisa Lois

Reacties zijn gesloten.