Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en CGK de Hoeksteen op zondag 27 december 2020, avonddienst om 18:30 uur vanuit de Dorpskerk

Ook als Ichthus gemeente en de CGK de Hoeksteen ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan het eind van de Lock down de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen

Voorganger: ds. G.C. Klok 

Organist   : René de Kruijf

Orgelspel

Welkom

Intr: Gezang 21 vers 3 LbK  Welgelukzalig is ieder te noemen

Votum en groet

Ps. 119 vers 53 oud ber. Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet

Gebed

Schriftlezingen:

Bijbellezing: Hosea 1: 1-11
 
Bijbellezing: Mattheüs 2: 1-18

Ps. 89 vers 7 oud ber. Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!

Prediking tekst: Mattheüs 2: 13-15

Gez. 157 vers 1 en 4  Hoe helder staat de morgenster,

Dankgebed en voorbeden

Digitale inzameling van de gaven:

Collectes voor: 1. diaconie; 2. Kerk en gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte dec. 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Ps. 113 vers 2  nieuw ber. Ver boven aller volken trots blinkt hemelhoog de glorie Gods.

Geloofsbelijdenis

Slotlied:  Gez. 326 vers 1 en 4  LbK 1Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord.

Zegen (staande) 

Orgelspel

Reacties zijn gesloten.