Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en CGK de Hoeksteen op zondag 17 januari 2021, avonddienst om 18:30 uur vanuit de Dorpskerk

Ook als Ichthus gemeente en de CGK De Hoeksteen ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen. 

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan het eind van de Lock down de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente. .

.

Voorganger: ds. C. Brouwer

.

Welkom

 Psalm 89: 1, 7 OB 1’k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên

 Stil gebed, votum en groet

 Gebed

 Lvdk 166: 3 en 4 In Kana was de gloed geweken, het vuur bedolven onder as;

Bijbellezing: Johannes 2: 1-11

1En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was daar. 2En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn discipelen. 3En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer. 4Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. 5Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het. 6En daar waren zes stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. 7Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. 8En Hij zei tegen hen: Schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester; en zij brachten het. 9Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was – hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het – riep de ceremoniemeester de bruidegom. 10En hij zei tegen hem: Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere; u hebt de goede wijn tot nu bewaard. 11Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.

Verkondiging ‘Gevulde glazen’

Een Naam is onze hope

Dankgebed

Digitale inzameling van de gaven:

1e collecte:   HGJB

2e collecte:   Kerk en gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte jan. 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Geloofsbelijdenis

NLB 425  Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.